Přihlášení

Vyhledávání

Anketa

Jaké jsou vztahy mezi učiteli a ředitelem na Vaší škole?:

Nové garantované dokumenty

Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění RVP ZV

2017-05-15 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Základní výuka plavání se realizuje na 1. stupni v celkovém rozsahu nejméně 40 vyučovacích hodin.  O zařazení do ročníků rozhoduje ředitel školy. Ve výjimečných a odůvodněných případech (zejména nedostupnost bazénu z důvodu rekonstrukce nebo nepřiměřená vzdálenost) je možné základní plaveckou výuku dočasně přesunout do jiného ročníku, příp. nerealizovat, pokud není možnost ji zajistit v rámci povinné školní docházky. (č. j. MSMT-7019/2017)

Využívání individuálních výchovných programů v ZŠ

2017-05-14 Zdroj: Česká školní inspekce

Česká školní inspekce zveřejňuje tematickou zprávu - souhrnný výstup inspekční činnosti zaměřené na využívání individuálních výchovných programů v základních školách.

Česká školní inspekce nabízí školám přehledné reporty

2017-05-11 Zdroj: Česká školní inspekce

Česká školní inspekce v rámci metodické podpory škol směřující ke zvyšování kvality vzdělávání a s důrazem na podporu propojování externího hodnocení s vlastním hodnocením školy nově nabízí mateřským, základním a středním školám k využití tiskové sestavy – reporty, které poskytují detailnější přehledné informace o vybraných aspektech vzdělávání v dané škole a souhrnné informace pro porovnání se situací ostatních škol stejného druhu v rámci daného kraje i celé ČR. 

Rozvojový program Podpora výuky plavání v základních školách

2017-05-08 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

MŠMT vyhlašuje na období od 1. 9. do 31. 12. 2017 rozvojový program na podporu výuky plavání. Účelem dotace je podpořit výuku plavání žáků 1. stupně základních škol dotací na ostatní neinvestiční náklady, a to na dopravu žáků z místa poskytování vzdělávání do místa výuky plavání a zpět. 

Poslední šance předložit projekt v "EU peníze školám - MŠ a ZŠ"

2017-04-19 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Chcete Vaši školu dále rozvíjet za finanční podpory fondů EU prostřednictvím šablon, tentokrát z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání? Máte šanci předložit svůj projekt. Termín ukončení příjmu žádostí o podporu je do 30. 6. 2017.

Vyhlášení rozvojového programu a dotačního programu Podpora soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro rok 2018

2017-04-11 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

MŠMT vyhlašuje rozvojový program a dotační program Podpora soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro rok 2018, který umožňuje organizátorům soutěží žádat o finanční podporu na zabezpečení soutěží v roce 2018.

Přípravné třídy základních škol od školního roku 2017/2018

2017-04-05 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Novela školského zákona provedená zákonem č. 178/2016 Sb. změnila pravidla pro zařazování dětí do přípravných tříd. Od školního roku 2017/2018 nově platí, že v přípravné třídě základní školy se mohou vzdělávat děti, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj a kterým byl současně povolen odklad povinné školní docházky.

Sdělení MŠMT – kritéria hodnocení maturitní zkoušky ve školním roce 2016/2017

2017-03-30 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

V souladu s § 22 odst. 1 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, zveřejňuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy kritéria hodnocení zkoušek a dílčích zkoušek společné části maturitní zkoušky a kritéria celkového hodnocení maturitní zkoušky ve šk. roce 2016/2017. 

Zápisy do 1. ročníku základních škol v dubnu

2017-03-22 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Letos poprvé se zápisy do 1. ročníku základních škol konají od 1. do 30. dubna. Povinná školní docházka pro dítě začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne 6. roku věku, pokud mu není povolen odklad. Ředitel vyhlásí termín a škola před zahájením zápisu zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup informace k organizaci a průběhu zápisu, které obsahují kritéria pro přijímání žáků a další údaje.

Nařízení vlády, kterým se mění NV č. 445/2016 Sb., o stanovení oborů vzdělání,v nichž je matematika zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky

2017-03-20 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ve Sbírce zákonů bylo zveřejněno nařízení vlády č. 71/2017 Sb., kterým se mění nař. vl. č. 445/2016 Sb., o stanovení oborů vzdělání, v nichž je matematika zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky.