Přihlášení

Vyhledávání

Anketa

Jaké jsou vztahy mezi učiteli a ředitelem na Vaší škole?:

Nové garantované dokumenty

Informace k přijímacímu řízení na SŠ pro školní rok 2016/17

2016-09-23 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře (včetně termínů přijímacích a talentových zkoušek) stanoví školský zákon a vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách a která nahrazuje vyhlášku č. 671/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Tematická zpráva - Prevence a řešení šikany a dalších projevů rizikového chování ve školách

2016-09-21 Zdroj: Česká školní inspekce

ČŠI zveřejňuje tematickou zprávu - souhrnný výstup inspekční činnosti zaměřené na problematiku prevence a řešení šikany a dalších projevů rizikového chování v mateřských, základních a středních školách.

Termíny konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období roku 2017

2016-09-07 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

MŠMT dle § 2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, určuje konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období roku 2017.

MŠMT rozšířilo opatření k řešení šikany a kyberšikany

2016-09-04 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

MŠMT rozšířilo a zpřesnilo opatření k řešení šikany a kyberšikany ve školách. Kromě dotačního programu pro rok 2017 ve výši 20 mil. Kč proto MŠMT aktualizovalo Metodický pokyn k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních. 

Vyhlášení rozvojového programu MŠMT na rok 2016 "Zvýšení platů pracovníků regionálního školství"

2016-08-31 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

MŠMT vyhlašuje pro rok 2016 podle § 171 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, rozvojový program " Zvýšení platů pracovníků regionálního školství".

MŠMT vyhlašuje další výzvu na rozšíření kapacit MŠ a ZŠ

2016-08-31 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

MŠMT vyhlašuje další výzvu v programu pro rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol pro roky 2017 a 2018. Cílem je podpořit rozvoj kapacit ZŠ s 1. stupněm a škol umístěných v jedné budově s MŠ a kapacit ZŠ zřízených dobrovolnými svazky obcí. Na dotaci je vyčleněno 300 mil. Kč. Výzva se vyhlašuje k 1. září 2016, uzávěrka příjímání žádostí je 31. října 2016. 

Novela nařízení vlády č. 564/2006 Sb.

2016-08-30

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 24. srpna 2016, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 9 (ped. pracovníci)
(v Kč měsíčně).

Školský portál Karlovarského kraje

2016-08-29 Zdroj: www.kvkskoly.cz

Školský portál Karlovarského kraje je určen žákům a jejich rodičům v počátečním vzdělávání, pedagogům, ředitelům škol i zájemcům o studium. Naleznou zde informace z legislativy, seznam škol, databáze digitálních učebních materiálů, e-learningových kurzů a vzdělávacích kurzů v rámci DVPP, výsledky soutěží a další informace z oblasti vzdělávání v Karlovarském kraji. 

Tematická zpráva – Spolupráce základních škol s OSPOD

2016-08-23 Zdroj: Česká školní inspekce

Česká školní inspekce zveřejňuje tematickou zprávu, která je souhrnným výstupem inspekční činnosti zaměřené na spolupráci základních škol s orgány sociálně-právní ochrany dětí.

Opatření ministryně školství, kterými se mění některé RVP středního vzdělávání

2016-08-20 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

MŠMT v souladu s ustanoveními § 4 odst. 4, § 16, § 17 a § 19 zákona č. 561/2004 Sb.,školský zákon,  m ě n í   rámcové vzdělávací programy oborů středního vzdělávání kategorie stupně dosaženého vzdělání J, E, H, M, L a K (s výjimkou oborů kategorie L5 – nástavbové studium) a oborů vzdělání v konzervatoři kategorie stupně dosaženého vzdělání M a P.