Přihlášení

Vyhledávání

Anketa

Jaké jsou vztahy mezi učiteli a ředitelem na Vaší škole?:

Nové garantované dokumenty

Tematická zpráva – Etická výchova v předškolním, základním a středním vzdělávání

2016-06-17 Zdroj: Česká školní inspekce

Česká školní inspekce zveřejnila tematickou zprávu - souhrnný výstup inspekční činnosti zaměřené na vzdělávání v oblasti etické výchovy.

Statistická ročenka školství – Výkonové ukazatele 2015/16

2016-06-08 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Tabulky výkonové ročenky 2015/16 za regionální školství jsou k dispozici v podobě html tabulek. Data o studentech, poprvé zapsaných a absolventech vysokých škol obsahují údaje za VŠ (bývalá kapitola F Statistické ročenky školství).

Soubor pedagogicko-organizačních informací 2016/17

2016-06-05 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Soubor pedagogicko-organizačních informací pro MŠ, ZŠ, SŠ, konzervatoře, VOŠ, ZUŠ, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a školská zařízení na šk. rok 2016/2017 podává ředitelům škol a školských zařízení, ostatním pedagogickým pracovníkům i veřejnosti základní informace ke školnímu roku 2016/2017. 

Informace pro žáky k žádostem o přezkum výsledku maturitní zkoušky 2016

2016-05-22 Zdroj: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

Postup v případě, kdy má žák závažné pochybnosti o správnosti svého výsledku některé zkoušky nebo dílčí zkoušky a kdy má ze zákona právo podat tzv. žádost o přezkum.

Organizace školního roku 2017/2018

2016-05-15 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Organizace školního roku 2017/2018  v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích (č.j.: MSMT-12165/2016-1)

Tematická zpráva ČŠI - Vzdělávání v bezpečnostních tématech

2016-04-27 Zdroj: Česká školní inspekce

Česká školní inspekce zveřejnila tematickou zprávu, která je výstupem inspekční činnosti zaměřené na vzdělávání dětí a žáků v bezpečnostních tématech (vzdělávání k bezpečnosti v dopravě, příprava občanů k obraně státu, ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí, ochrana zdraví).

Sdělení MŠMT k žádostem SŠ a VOŠ o zápis jedinečných oborů

2016-04-23 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v dohodě s Asociací krajů ČR a v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR na období 2015-2020 vydává seznam oborů vzdělání, k jejichž zápisu do oborového seznamu v jiné škole v rejstříku škol a školských zařízení je nutná dohoda v rámci Asociace krajů ČR.

Rozvojový program - Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků–cizinců z třetích zemí

2016-04-21 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

MŠMT vyhlašuje na rok 2016 dle § 171 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, rozvojový program ve vzdělávání "Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků–cizinců z třetích zemí".

Pomoc školám při zpracování změn ŠVP po revizi RVP ZV

2016-04-09 Zdroj: Česká školní inspekce

Informační systém InspIS ŠVP, který vytvořila ČŠI mimo jiné jako užitečnou pomůcku školám při tvorbě školních vzdělávacích programů, již nyní reflektuje změny RVP ZV, které nabydou účinnosti k 1. 9. 2016 (zrušení přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením).

Informace pro školy o postupu při poskytování zlevněného žákovského jízdného

2016-04-06 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo dopravy vydalo novelu Metodického pokynu pro poskytování žákovského jízdného v železniční vnitrostátní dopravě osob a ve veřejné vnitrostátní pravidelné autobusové osobní dopravě. Povinnost poskytovat zlevněné žákovské a studentské jízdné plyne dopravcům z aktuálně platného Výměru Ministerstva financí.