Přihlášení

Vyhledávání

Anketa

Jaké jsou vztahy mezi učiteli a ředitelem na Vaší škole?:

MŠ - dvouleté dítě

Vložil/a Anonym, Ne, 2011-01-30 13:30

Mohu přihlásit dítě do školky ve věku 2 let? Jak se po přijetí dvouletého dítěte upravují počty dětí ve třídě MŠ?

Odpověď:

Ano, můžete podat žádost o přijetí dítěte. Podmínky jsou dány zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Ten v § 34 odstavci 1 stanoví, že " Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od tří do šesti let." Lze tedy přijmout i dítě mladší tří let, pokud tomu nebrání nedostatek kapacity školy nebo pro pobyt nedostatečná zralost dítěte. Podle následujících odstavců téhož § pak "Ředitel mateřské školy stanoví v dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok a zveřejní je způsobem v místě obvyklým...rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy, popřípadě o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce. K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Pokud nelze dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky přijmout z kapacitních důvodů, zajistí obec, v níž má dítě místo trvalého pobytu, zařazení dítěte do jiné mateřské školy. Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku." O přijetí dítěte tedy rozhoduje ředitel/ka. Stejně tak i o zařazení dítěte do ročníku (zda bude chodit do prvního ročníku mateřské školy nebo vyššího nebo smíšené třídy). Počet dětí ve třídě nebývá ovlivněn, protože snížení počtu dětí není dáno žádnou legislativní úpravou.

Podmínky provozu a organizace školy konkretizuje Vyhláška o předškolním vzdělávání (č. 14/2005 Sb.)

§ 1 Podmínky provozu a organizace mateřské školy

(1) Mateřská škola spolupracuje se zákonnými zástupci dětí a dalšími fyzickými a právnickými osobami s cílem vyvíjet aktivity a organizovat činnosti ve prospěch rozvoje dětí a prohloubení vzdělávacího a výchovného působení mateřské školy, rodiny a společnosti.

(2) Zřizovat lze mateřské školy s celodenním, polodenním a internátním provozem.

(3) Mateřská škola s polodenním provozem poskytuje dětem péči nejdéle 6,5 hodiny denně.

(4) Mateřská škola s internátním provozem poskytuje dětem celodenní i noční péči; v mateřské škole s internátním provozem je možné zřídit třídy s celodenním nebo polodenním provozem.

(5) V rámci mateřské školy s celodenním provozem je možné zřídit třídy s polodenním nebo internátním nebo nepravidelným provozem.

(6) Provoz mateřské školy může ředitel mateřské školy po dohodě se zřizovatelem a v souladu s potřebami dětí upravit podle místních podmínek, přání a potřeb zákonných zástupců dětí.

(7) Předškolní vzdělávání má 3 ročníky. V prvním ročníku mateřské školy se vzdělávají děti, které v období od 1. září do 31. srpna následujícího kalendářního roku dovršily nejvýše 4 roky věku. Ve druhém ročníku mateřské školy se vzdělávají děti, které v období od 1. září do 31. srpna následujícího kalendářního roku dovršily nejvýše 5 let věku. Ve třetím ročníku mateřské školy se vzdělávají děti, které v období od 1. září do 31. srpna následujícího kalendářního roku dovršily nejvýše 6 let věku, nebo děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky.

(8) Do jedné třídy mateřské školy lze zařadit děti z různých ročníků.

(9) Mateřská škola může organizovat zotavovací pobyty dětí ve zdravotně příznivém prostředí bez přerušení vzdělávání, školní výlety a další akce související s výchovně vzdělávací činností školy.

(10) Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitel mateřské školy po dohodě se zákonným zástupcem dítěte dny docházky dítěte do mateřské školy a délku jeho pobytu v těchto dnech v mateřské škole.

(11) Dětem se speciálními vzdělávacími potřebami je zabezpečena nezbytná speciálně pedagogická podpora.

§ 2 Počty přijatých dětí ve třídách mateřské školy

(1) Mateřská škola s jednou třídou má nejméně 15 dětí, mateřská škola se dvěma a více třídami má nejméně v průměru 18 dětí ve třídě. Je-li v obci pouze jedna mateřská škola s jednou třídou, má nejméně 13 dětí, jediná mateřská škola v obci se dvěma a více třídami má nejméně v průměru 16 dětí ve třídě.

(2) Třída mateřské školy se naplňuje do počtu 24 dětí.

(3) Třída, ve které jsou zařazeny děti se zdravotním postižením1), má nejméně 12 dětí a naplňuje se do počtu 19 dětí.