Přihlášení

Vyhledávání

Anketa

Jaké jsou vztahy mezi učiteli a ředitelem na Vaší škole?:

Kdo může konat přímou pedagogickou činnost od 1. ledna 2015

Vložil/a Editorinfo, Po, 2014-02-10 16:38

zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů,

§ 3

Předpoklady pro výkon činnosti pedagogického pracovníka

(1) Pedagogickým pracovníkem může být ten, kdo splňuje tyto předpoklady:
 
 
b) má odbornou kvalifikaci pro přímou pedagogickou činnost, kterou vykonává,
 

§ 22

Společná ustanovení k získávání odborné kvalifikace

(5) Pedagogický pracovník, který vedle přímé pedagogické činnosti, pro kterou má odbornou kvalifikaci, vykonává také další přímou pedagogickou činnost v rámci druhu práce sjednaného v pracovní smlouvě, pro kterou nemá odbornou kvalifikaci, splňuje pro pracovněprávní účely předpoklad podle § 3 odst. 1 písm. b).

§ 30

Za pedagogické pracovníky podle tohoto zákona se považují též pedagogičtí pracovníci, kteří ke dni účinnosti tohoto zákona splňují předpoklady pro výkon činnosti pedagogického pracovníka podle dosavadních právních předpisů.

§ 32

(1) Fyzická osoba, která nesplňuje předpoklad podle § 3 odst. 1 písm. b), může vykonávat přímou pedagogickou činnost po dni nabytí účinnosti tohoto zákona
 
a) pokud ke dni účinnosti tohoto zákona dosáhla 50 let věku a dlouhodobým výkonem přímé pedagogické činnosti na příslušném druhu nebo typu školy nejméně po dobu 15 let prokázala schopnost výkonu požadované činnosti,
 
b) nejdéle po dobu deseti let, pokud v této době nezahájí studium, kterým potřebný předpoklad získá, a toto studium úspěšně ukončí,
 
c) jestliže v době vzniku základního pracovněprávního vztahu neuskutečňovaly vysoké školy pro výuku odborných předmětů ve střední a vyšší odborné škole akreditovaný magisterský studijní program příslušného studijního oboru; v tomto případě se získáním nejvyššího dosažitelného vzdělání v příslušném oboru považuje předpoklad odborné kvalifikace pro pracovněprávní účely za splněný.
 
(2) Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na psychologa.

§ 42

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005.

Odpověď:

Týdeník ŠKOLSTVÍ – Ročník 2011 – Číslo 34  uvádí:
http://www.tydenik-skolstvi.cz/archiv-cisel/2011/34/co-muze-ucit-specialni-pedagog/

"Odbornou kvalifikaci jednotlivých kategorií pedagogických pracovníků upravuje zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) v §§ 6 až 21. Konkrétně u učitelů základní školy stanoví odbornou kvalifikaci § 7 a 8 zákona. V souladu s ustanovením § 30 zákona se uznává též odborná kvalifikace pedagogickým pracovníkům, kteří k 1. lednu 2005 splňovali odbornou kvalifikaci (respektive odbornou a pedagogickou způsobilost) podle předchozí právní úpravy, tj. vyhlášky č. 139/1997 Sb., o podmínkách odborné a pedagogické způsobilosti pedagogických pracovníků a o předpokladech kvalifikace výchovných poradců, a vyhlášky č. 59/1985 Sb., o odborné a pedagogické způsobilosti pedagogických pracovníků a o určení školských zařízení, ve kterých mají pedagogičtí pracovníci postavení učitele. Jestliže pedagogický pracovník získal odbornou kvalifikaci před nabytím účinnosti zákona, tj. před 1. lednem 2005, posuzuje se předpoklad odborné kvalifikace podle tehdy platného právního předpisu. Totéž platí i pro kvalifikační předpoklady získané v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (například doplňkové studium pedagogiky)."