Přihlášení

Vyhledávání

Anketa

Jaké jsou vztahy mezi učiteli a ředitelem na Vaší škole?:

Kvalifikace uč. 1. stupně ZŠ

Vložil/a Anonym, So, 2015-02-14 10:35

Dobrý den,

prosím o radu ohledně mé kvalifikace. V roce 1996 jsem vystudovala bakalářský obor Učitelství cizích jazyků pro ZŠ - angličtina a nastoupila jako učitelka 1. stupně ZŠ, kde působím dodnes. V současné době tvoří polovinu mého úvazku výuka Aj a druhou polovinu ostatní předměty 1. stupně. Jsem podle novely zákona o ped. pracovnících stále považována za kvalifikovanou učitelku 1. stupně ZŠ? Mám kvalifikaci jen na výuku Aj? Nebo potřebuji i k výuce Aj získat Mgr. titul?

Předem děkuji za odpověď.

Odpověď:

Zákon požaduje při učitele na 1. stupni základní školy magisterské studium.

zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů,

§ 7
Učitel prvního stupně základní školy
 
(1) Učitel prvního stupně základní školy získává odbornou kvalifikaci vysokoškolským vzděláním získaným studiem
 a) v akreditovaném magisterském studijním programu v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů prvního stupně základní školy,
 b) v akreditovaném magisterském studijním programu studijního oboru pedagogika, případně v akreditovaném studijním programu v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů mateřské školy, vychovatelství nebo pedagogiku volného času, a vzděláním v programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou a zaměřeném na přípravu učitelů prvního stupně základní školy,
 c) v akreditovaném magisterském studijním programu v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů všeobecně-vzdělávacích předmětů druhého stupně základní školy nebo na přípravu učitelů všeobecně-vzdělávacích předmětů druhého stupně základní školy a všeobecně-vzdělávacích předmětů střední školy a
 1. vzděláním v programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou a zaměřeném na přípravu učitelů prvního stupně základní školy, nebo
 2. doplňujícím studiem k rozšíření odborné kvalifikace podle § 22 odst. 2 (dále jen „doplňující studium k rozšíření odborné kvalifikace“),
d) v akreditovaném magisterském studijním programu v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů všeobecně-vzdělávacích předmětů střední školy a vzděláním v programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou a zaměřeném na přípravu učitelů prvního stupně základní školy,
 e) v akreditovaném magisterském studijním programu v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů základní umělecké školy studijního oboru, který odpovídá charakteru vyučovaného předmětu,
 f) podle § 12 jen pro výuku cizího jazyka, nebo
 g) podle odstavce 2 písm. a) nebo b).
 
 (2) Učitel prvního stupně základní školy, který vykonává přímou pedagogickou činnost ve třídě nebo škole zřízené pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, získává odbornou kvalifikaci
 a) vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném magisterském studijním programu v oblasti pedagogických věd zaměřené na speciální pedagogiku pro učitele,
 b) vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném magisterském studijním programu v oblasti pedagogických věd zaměřené na speciální pedagogiku, studijního oboru speciální pedagogika, a vzděláním v programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou a zaměřeném na přípravu učitelů prvního stupně základní školy, nebo
 c) vzděláním stanoveným pro učitele prvního stupně základní školy podle odstavce 1 a vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném studijním programu v oblasti pedagogických věd zaměřené na speciální pedagogiku, nebo vzděláním v programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou a zaměřeném na speciální pedagogiku.

§ 30

Za pedagogické pracovníky podle tohoto zákona se považují též pedagogičtí pracovníci, kteří ke dni účinnosti tohoto zákona splňují předpoklady pro výkon činnosti pedagogického pracovníka podle dosavadních právních předpisů.

§ 37

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:
 1. Nařízení vlády č. 68/1997 Sb., kterým se stanoví míra vyučovací povinnosti učitelů a míra povinnosti výchovné práce ostatních pedagogických pracovníků ve školství.
 2. Nařízení vlády č. 153/1999 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 68/1997 Sb., kterým se stanoví míra vyučovací povinnosti učitelů a míra povinnosti výchovné práce ostatních pedagogických pracovníků ve školství.
 3. Nařízení vlády č. 400/2002 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 68/1997 Sb., kterým se stanoví míra vyučovací povinnosti učitelů a míra povinnosti výchovné práce ostatních pedagogických pracovníků ve školství.
 4. Vyhláška č. 139/1997 Sb., o podmínkách odborné a pedagogické způsobilosti pedagogických pracovníků a o předpokladech kvalifikace výchovných poradců.

------------------------------------

V někdejší vyhlášce č. 139 ze dne 28. května 1997 o podmínkách odborné a pedagogické způsobilosti pedagogických pracovníků a o předpokladech kvalifikace výchovných poradců jsou požadavky kvalifikace učitele 1. stupně ZŠ stanoveny následujícím způsobem:

„Učitel 1.–5. ročníku základní školy
- vysokoškolské vzdělání zaměřené na přípravu učitelů pro 1. – 5. ročník základní školy, nebo dřívější formy tohoto vzdělání ukončené státní zkouškou nebo závěrečnou zkouškou nebo státní závěrečnou zkouškou, nebo
- vysokoškolské vzdělání zaměřené na přípravu učitelů pro speciální školy, nebo
- jednooborové vysokoškolské vzdělání učitelství cizích jazyků jen pro výuku příslušného jazyka, nebo
- vysokoškolské vzdělání zaměřené na přípravu učitelů náboženství, jen pro výuku náboženství, nebo
- bakalářské studium pro výuku cizích jazyků, jen pro výuku příslušného jazyka, nebo
- dřívější úplné střední odborné vzdělání v oboru učitelství pro 1. – 5. ročník základní školy.“