Přihlášení

Vyhledávání

Anketa

Jaké jsou vztahy mezi učiteli a ředitelem na Vaší škole?:

zodpovědnosti učitele za žáky plných 24 hodin denně.

Vložil/a Anonym, Ne, 2015-03-22 13:13

rDobrý den,

každým rokem škola vyjíždí na školu v přírodě, která je plně organizovaná soukromou společností. Vyjíždí jen učitelé, Vychovatelé, zdravotník a noční hlídač jsou zaměstnanci soukromé firmy. Denní režim ŠVP probíhá tak, že si učitel přebírá žáky po budíčku, po snídani vyučuje a po obědě a poledním klidu ve 14 hod. předává dohled vychovateli. Večer může dohlížet nad hygienou, ale to není podmínkou. Ve smlouvě, kterou nám předkládá soukromá firma k podpisu, je ustanovena formulace o zodpovědnosti učitele za žáky plných 24 hodin denně.

Může mít učitel za žáky 24 hodin denně zodpovědnost, i když podle režimu dne na ně nedohlíží? Musím jako učitelka tuto smlouvu podepsat?

Dále je ve smlouvě napsáno na žádost zaměstnavatele, že učitelé nesmí opustit areál školy v přírodě, i když zrovna nevykonávají dohled nad žáky nebo je nevyučují. Má na to zaměstnavatel právo?

Odpověď:

Podle školského zákona za přijetí potřebných opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a za určení dohledu nad žáky nese odpovědnost ředitel školy. Ten je také povinen zajistit řádnou informovanost zaměstnanců a jejich proškolení, vydat jim pokyny a zajistit jejich poučení o povinnostech na škole v přírodě organizované školou. Ve škole a na akcích pořádaných školou je ředitel školy povinen zajistit dohled nad žáky osobami, které jsou v pracovněprávním vztahu ke škole. Takže se v případě nejasností na něj v každém případě obraťte. Je důležité, aby vedoucí školy v přírodě a pedagogové, kteří mají konat přímou pedagogickou činnost a dohled nad žáky na škole v přírodě, byli ředitelem školy odpovídajícím způsobem informováni o tom, jakou smlouvu ředitel sjednal, jaké povahy je činnost, která bude podle smlouvy prováděna, a jak je vymezena odpovědnost za bezpečnostní opatření a odpovědnost za dohled nad žáky. Pokud by měl učitel konat jiný druh práce, než který má sjednán v pracovní smlouvě, například druh práce vychovatele, musela by s ním být sjednána na výkon takové práce další pracovní smlouva, případně DPČ nebo DPP. Ředitel školy je také povinen vůči zaměstnancům školy dodržovat platný zákoník práce. To znamená, že není oprávněn a nesmí požadovat po zaměstnancích výkon bezplatné práce. Výkon pracovní pohotovosti může ředitel po zaměstnanci školy požadovat, jen jestliže se o tom se zaměstnancem dohodne. Za dobu pracovní pohotovosti pak přísluší zaměstnanci odměna podle zákoníku práce. Zaměstnavatel je také povinen dodržet ustanovení zákoníku práce o délce směny a o poskytnutí minimální doby odpočinku. Je pak zřejmé, že v době odpočinku zaměstnanec školy nemůže konat pro zaměstnavatele práci, a tedy nelze požadovat, aby konal v době odpočinku dohled nebo se k tomu třeba formálně zavazoval. Je na odpovědnosti ředitele školy, aby byla práce pedagogů školy na škole v přírodě organizována tak, aby byl dohled zajištěn, ale také, aby byl zajištěn v souladu s platnými dalšími předpisy, tedy nikoli za cenu porušování zákoníku práce.  V případě porušování těchto předpisů by se ředitel nevyhnul odpovědnosti za případně vzniklé škody a důsledky. 

Pokud jde o problematiku zajištění přímé pedagogické činnosti a dohledu na akci školy, zkuste se zorientovat pomocí příkladu uváděného v ministerstvem vydaném "Právním výkladu k § 23 zákona o pedagogických pracovnících", viz níže. Jestliže Vám chybí potřebné informace o tom, jak je to v případě Vaší školy a její dohody se zařízením, kde se škola v přírodě koná, a Vy nevíte co je obsahem smlouvy s tímto zařízením, požádejte o informace ředitele. Ten nese odpovědnost za určení dohledu nad žáky a za vydání pokynů pedagogům, zda mají v konkrétním případě konat jen dohled a přímou pedagogickou činnost někdo jiný, nebo zda mají konat obojí. Ředitel Vás také seznámí s pokyny k zajištění bezpečnosti, které vydal.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j.: MSMT-8154/2013-201 Českomoravský odborový svaz pracovníků školství Č.j.: ČMOS PŠ-/2013-349 Právní výklad k § 23 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) , a § 132 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce , ve znění pozdějších předpisů.
 

http://www.msmt.cz/dokumenty/pravni-vyklad-k-23-zakona-o-pedagogickych-pracovnicich

Tento výklad uvádí:

Specifická situace vzniká při výuce plavání. Pokud se jedná o výuku plavání (zejm. na základní škole), výuka musí být podle § 7 odst. 7 školského zákona zajišťována prostřednictvím pedagogických pracovníků. Kmenová škola může zajišťovat výuku plavání buď prostřednictvím svých vlastních učitelů (a tito tedy při výuce plavání vykonávají přímou pedagogickou činnost) anebo může uzavřít smlouvu se zařízením, kde se výuka plavání uskutečňuje. Pokud škola uzavře zároveň pracovní smlouvy anebo dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr s jednotlivými pracovníky plaveckého zařízení, stávají se tito pedagogickými pracovníky, kteří mohou vykonávat přímou pedagogickou činnost. Pedagogičtí pracovníci kmenové školy vykonávají dohled nad žáky. Pokud takové smlouvy nebo dohody uzavřeny nejsou, mohou se na výuce podílet pracovníci zařízení jako instruktoři (tedy nikoliv jako pedagogičtí pracovníci) na základě smlouvy kmenové školy s daným zařízením. V takovém případě musí pedagogičtí pracovníci při výuce plavání vykonávat přímou pedagogickou činnost. V případě uzavření smlouvy s plaveckou školou zapsanou ve školském rejstříku již není třeba uzavírat jednotlivé smlouvy nebo dohody s jejími učiteli, neboť tito mají status pedagogických pracovníků.

-----------------zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce,

§ 83

Délka směny nesmí přesáhnout 12 hodin.

§ 84

Zaměstnavatel je povinen vypracovat písemný rozvrh týdenní pracovní doby a seznámit s ním nebo s jeho změnou zaměstnance nejpozději 2 týdny a v případě konta pracovní doby 1 týden před začátkem období, na něž je pracovní doba rozvržena, pokud se nedohodne se zaměstnancem na jiné době seznámení.

 § 90

(1) Zaměstnavatel je povinen rozvrhnout pracovní dobu tak, aby zaměstnanec měl mezi koncem jedné směny a začátkem následující směny nepřetržitý odpočinek po dobu alespoň 11 hodin, zaměstnanec mladší 18 let po dobu alespoň 12 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích.

(2) Odpočinek podle odstavce 1 může být zkrácen až na 8 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích zaměstnanci staršímu 18 let za podmínky, že následující odpočinek mu bude prodloužen o dobu zkrácení tohoto odpočinku

a) v nepřetržitých provozech, při nerovnoměrně rozvržené pracovní době a při práci přesčas,

b) v zemědělství,

c) při poskytování služeb obyvatelstvu, zejména

 1. ve veřejném stravování,

 2. v kulturních zařízeních,

 3. v telekomunikacích a poštovních službách,

 4. ve zdravotnických zařízeních,

 5. v zařízeních sociálních služeb,

d) u naléhavých opravných prací, jde-li o odvrácení nebezpečí pro život nebo zdraví zaměstnanců,

e) při živelních událostech a v jiných obdobných mimořádných případech.

§ 95

(1) Pracovní pohotovost může zaměstnavatel na zaměstnanci požadovat, jen jestliže se o tom se zaměstnancem dohodne. Za dobu pracovní pohotovosti přísluší zaměstnanci odměna podle § 140.

(2) Za výkon práce v době pracovní pohotovosti přísluší zaměstnanci mzda nebo plat; odměna podle § 140 za tuto dobu nepřísluší. Výkon práce v době pracovní pohotovosti nad stanovenou týdenní pracovní dobu je prací přesčas (§ 93).

(3) Pracovní pohotovost, při které k výkonu práce nedojde, se do pracovní doby nezapočítává.

§ 140

Za dobu pracovní pohotovosti [§ 78 odst. 1 písm. h) a § 95] přísluší zaměstnanci odměna nejméně ve výši 10 % průměrného výdělku.