Přihlášení

Vyhledávání

Anketa

Jaké jsou vztahy mezi učiteli a ředitelem na Vaší škole?:

Kolik může být dětí v MŠ na jednu p. učitelku?

Vložil/a Anonym, Út, 2016-01-12 17:26

Dobrý den, moje dítě na navštěvuje MŠ v Březně u Chomutova je tady malá a velká třída v každé třídě je zapsáno 27 dětí a na každou třídu jen jedna p.učitelka. V malé třídě je zapsáno 12 dvouletých dětiček a těch zbývajícím 15ti dětí je 3\4roky. Proto bych se chtěla zeptat jestli opravdu může být v tomto případě na třídu jen jedna p.učitelka?

Odpověď:

Zřizovatel školy podle školského zákona "může povolit výjimku z nejvyššího počtu dětí, žáků a studentů stanoveného prováděcím právním předpisem do počtu 4 dětí, žáků a studentů za předpokladu, že toto zvýšení počtu není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví".
Ředitel školy je povinen respektovat platné předpisy a v případě, že by je porušil nebo opominul zohlednit rizika a ohrozil tím v důsledku zdraví a bezpečnost dětí, pak nese odpovědnost za vzniklé újmy a škody.
Vyhláška o předškolním vzdělávání tedy připouští v běžné třídě mateřské školy 24 dětí a v případě výjimky schválené zřizovatelem může být tedy ve třídě maximálně 28 dětí, pokud to není na újmu bezpečnosti a ochrany zdraví. Třída, ve které jsou zařazeny děti se zdravotním postižením, se pak naplňuje do počtu 19 dětí. Vždy, tedy například i při případném odpoledním spojování tříd, je nutné dodržet ustanovení vyhlášky a školského zákona limitující nejvyšší počet dětí ve třídě a zajistit k tomu odpovídající počet učitelek konajících přímou pedagogickou činnost.

---------------------------

vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání,

§ 2

Počty přijatých dětí ve třídách mateřské školy

(1) Mateřská škola s jednou třídou má nejméně 15 dětí, mateřská škola se  dvěma a více třídami má nejméně v průměru 18 dětí ve třídě. Je-li v obci pouze jedna mateřská škola s jednou třídou, má nejméně 13 dětí, jediná  mateřská škola v obci se dvěma a více třídami má nejméně v průměru 16 dětí ve třídě.

(2) Třída mateřské školy se naplňuje do počtu 24 dětí.

(3) Třída, ve které jsou zařazeny děti se zdravotním postižením, má nejméně 12 dětí a naplňuje se do počtu 19 dětí.

(4) Dítě, které se vzdělává v mateřské škole pravidelně kratší dobu, než odpovídá příslušnému provozu, a další dítě, které se vzdělává ve zbývající době podle § 34 odst. 9 školského zákona, se zařazují do téže třídy. Pro účely posouzení souladu s nejvyšším počtem dětí ve třídě podle odstavců 2 a 3 se započítává vždy pouze 1 dítě.

§ 5

Péče o zdraví a bezpečnost dětí

(1) Právnická osoba, která vykonává činnost mateřské školy, vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je pedagogický pracovník převezme od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy je pedagogický pracovník předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem dítěte.

(2) K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, stanoví ředitel mateřské školy počet pedagogických pracovníků tak, aby na jednoho pedagogického pracovníka připadlo nejvýše

 a) 20 dětí z běžných tříd, nebo

 b) 12 dětí ve třídě, kde jsou zařazeny děti se zdravotním postižením.

 (3) Výjimečně může ředitel mateřské školy zvýšit počty dětí uvedené

 a) v odstavci 2 písm. a), nejvýše však o 8 dětí, nebo

 b) v odstavci 2 písm. b), nejvýše však o 11 dětí.

(4) Při zvýšení počtu dětí podle odstavce 3 nebo při specifických činnostech, například sportovních činnostech, nebo při pobytu dětí v prostředí náročném na bezpečnost  určí ředitel mateřské školy k zajištění bezpečnosti dětí dalšího pedagogického pracovníka, ve výjimečných případech jinou zletilou osobu, která je způsobilá k právním úkonům a která je v pracovněprávním vztahu k právnické osobě, která vykonává činnost mateřské školy.

(5) Při zajišťování zotavovacích pobytů, popřípadě výletů pro děti určí ředitel mateřské školy počet pedagogických pracovníků tak, aby byla zajištěna výchova dětí, včetně dětí se zdravotním postižením, jejich bezpečnost a ochrana zdraví.