Přihlášení

Vyhledávání

Anketa

Jaké jsou vztahy mezi učiteli a ředitelem na Vaší škole?:

výpověď

Vložil/a Anonym, Ne, 2016-06-05 08:03

Dobrý den,

pobírám již starobní důchod, ale stále pracuji jako učitel. Je mi ovšem dáváno najevo, že bych měl skončit. Na ředitelův dotaz, asi v dubnu, jestli chci příští rok ještě učit, jsem možná neprozřetelně odpověděl, že asi ne. Zatím jsem žádnou výpověď nedostal, ale chci se zeptat, jestli tato ústní odpověď někde na chodbě pronesená je důvodem k výpovědi z důvodu: odchod do starobního důchodu bez nároku na odstupné? Musí výpověď být v písemné formě? Děkuji.

Odpověď:

Zaměstnavatel Vám nemůže dát výpověď z důvodu dosažení věkové hranice odchodu do důchodu. Zaměstnavatel je vázán zákoníkem práce a může dát výpověď zaměstnanci jen z důvodů vymezených v zákoníku práce. Výpověď je jednotranným úkonem zaměstnavatele či zaměstnance, musí být vždy písemná a v případě výpovědi dané zaměstnavatelem musí v ní být vždy jednoznačně vymezen důvod výpovědi. Nepravdivý nebo nezákonný výpovědní důvod činí výpověď danou zaměstnavatelem neplatnou.

Odpověď:

WGe72Dobrý den,

ještě mám dotaz k předešlému. Jak je to v případě rozvázání pracovního poměru dohodou? Děkuji:

Pracovní poměr rozvázat dohodou lze kdykoli, kdy se na tom zaměstnavatel se zaměstnancem dohodnou. Dohoda je na rozdíl od výpovědi dvoustranný akt, ke kterému žádná ze stran není oprávněna druhou stranu nutit.

Odpověď:

Které důvody vymezené v zákoníku práce to jsou?

Odpověď:

Pokud jste se pevně rozhodl sám se se zákoníkem práce blíže neseznámit, budete ve vztahu k zaměstnavateli vždy v pozici slabšího a velmi zranitelného zaměstnance.

------------------------

zákon č. 262/2006 b., zákoník práce,

§ 52

 Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď jen z těchto důvodů:
 
a) ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část,
 
b) přemísťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část,
 
c) stane-li se zaměstnanec nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele nebo příslušného orgánu o změně jeho úkolů, technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných organizačních změnách,
 
d) nesmí-li zaměstnanec podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí, anebo dosáhl-li na pracovišti určeném rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví nejvyšší přípustné expozice,
 
e) pozbyl-li zaměstnanec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dlouhodobě zdravotní způsobilost,
 
f) nesplňuje-li zaměstnanec předpoklady stanovené právními předpisy pro výkon sjednané práce nebo nesplňuje-li bez zavinění zaměstnavatele požadavky pro řádný výkon této práce; spočívá-li nesplňování těchto požadavků v neuspokojivých pracovních výsledcích, je možné zaměstnanci z tohoto důvodu dát výpověď, jen jestliže byl zaměstnavatelem v době posledních 12 měsíců písemně vyzván k jejich odstranění a zaměstnanec je v přiměřené době neodstranil,
 
g) jsou-li u zaměstnance dány důvody, pro které by s ním zaměstnavatel mohl okamžitě zrušit pracovní poměr, nebo pro závažné porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci; pro soustavné méně závažné porušování povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci je možné dát zaměstnanci výpověď, jestliže byl v době posledních 6 měsíců v souvislosti s porušením povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci písemně upozorněn na možnost výpovědi,
 
h) poruší-li zaměstnanec zvlášť hrubým způsobem jinou povinnost zaměstnance stanovenou v § 301a.
 
Oddíl 3
Zákaz výpovědi dané zaměstnavatelem

§ 53

 (1) Zakazuje se dát zaměstnanci výpověď v ochranné době, to je
 
a) v době, kdy je zaměstnanec uznán dočasně práce neschopným, pokud si tuto neschopnost úmyslně nepřivodil nebo nevznikla-li tato neschopnost jako bezprostřední následek opilosti zaměstnance nebo zneužití návykových látek, a v době od podání návrhu na ústavní ošetřování nebo od nástupu lázeňského léčení až do dne jejich ukončení; při onemocnění tuberkulózou se tato ochranná doba prodlužuje o 6 měsíců po propuštění z ústavního ošetřování,
 
b) při výkonu vojenského cvičení nebo služby v operačním nasazení ode dne, kdy byl zaměstnanci doručen povolávací rozkaz, po dobu výkonu těchto druhů vojenské činné služby, až do uplynutí 2 týdnů po jeho propuštění z těchto druhů vojenské činné služby,
 
c) v době, kdy je zaměstnanec dlouhodobě plně uvolněn pro výkon veřejné funkce,
 
d) v době, kdy je zaměstnankyně těhotná nebo kdy zaměstnankyně čerpá mateřskou dovolenou nebo kdy zaměstnankyně nebo zaměstnanec čerpají rodičovskou dovolenou,
 
e) v době, kdy je zaměstnanec, který pracuje v noci, uznán na základě lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb dočasně nezpůsobilým pro noční práci.
 
 (2) Byla-li dána zaměstnanci výpověď před počátkem ochranné doby tak, že by výpovědní doba měla uplynout v ochranné době, ochranná doba se do výpovědní doby nezapočítává; pracovní poměr skončí teprve uplynutím zbývající části výpovědní doby po skončení ochranné doby, ledaže zaměstnanec sdělí zaměstnavateli, že na prodloužení pracovního poměru netrvá.
 
§ 54

 Zákaz výpovědi podle § 53 se nevztahuje na výpověď danou zaměstnanci
 
a) pro organizační změny uvedené v § 52 písm. a) a b); to neplatí v případě organizačních změn uvedených v § 52 písm. b), jestliže se zaměstnavatel přemísťuje v mezích místa (míst) výkonu práce, ve kterých má být práce podle pracovní smlouvy vykonávána,
 
b) pro organizační změny uvedené v § 52 písm. b); to neplatí v případě těhotné zaměstnankyně, zaměstnankyně, která čerpá mateřskou dovolenou, nebo zaměstnance v době, kdy čerpá rodičovskou dovolenou do doby, po kterou je žena oprávněna čerpat mateřskou dovolenou,
 
c) z důvodu, pro který může zaměstnavatel okamžitě zrušit pracovní poměr, pokud nejde o zaměstnankyni na mateřské dovolené nebo o zaměstnance v době čerpání rodičovské dovolené do doby, po kterou je žena oprávněna čerpat mateřskou dovolenou; byla-li dána zaměstnankyni nebo zaměstnanci z tohoto důvodu výpověď před nástupem mateřské dovolené (rodičovské dovolené) tak, že by výpovědní doba uplynula v době této mateřské dovolené (rodičovské dovolené), skončí výpovědní doba současně s mateřskou dovolenou (rodičovskou dovolenou),
 
d) pro jiné porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci [§ 52 písm. g)] nebo porušení jiné povinnosti zaměstnance stanovené v § 301a zvlášť hrubým způsobem [§ 52 písm. h)]; to neplatí, jde-li o těhotnou zaměstnankyni, zaměstnankyni čerpající mateřskou dovolenou, nebo o zaměstnance anebo zaměstnankyni, kteří čerpají rodičovskou dovolenou.