Přihlášení

Vyhledávání

Anketa

Jaké jsou vztahy mezi učiteli a ředitelem na Vaší škole?:

výše platby za dovolenou

Vložil/a Anonym, Út, 2016-08-09 12:45

Dobrý den,

chtěl bych se zeptat, z jaké částky ( co je základem) pro výpočet výše dovolené? Děkuji

Odpověď:

Zaměstnanci přísluší za dobu čerpání dovolené náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku.
Pedagogickému pracovníkovi vznikne za kalendářní rok nárok na 8 týdnů dovolené, tedy 40 pracovních dní. Zaměstnavatel je povinen umožnit a určit čerpání této dovolené v daném kalendářním roce, nebrání-li tomu vážné provozní důvody nebo překážky na straně zaměstnance. Nárok na tuto dovolenou propadnout nemůže a nedočerpanou dovolenou je zaměstnavatel povinen určit k čerpání v příštím kalendářním roce, a pokud tak do určitého předpisem stanoveného data neučiní, určí si čerpání této části dovolené zaměstnanec sám.
Dobu čerpání určuje za podmínek stanovených zákoníkem práce zaměstnavatel. Určenou dobu čerpání dovolené je zaměstnavatel povinen písemně oznámit zaměstnanci alespoň 14 dnů předem, pokud se nedohodne se zaměstnancem na kratší době. Při určení rozvrhu čerpání dovolené je zaměstnavatel povinen také přihlédnout k oprávněným zájmům zaměstnance.

------------------------------

zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce,

§ 222

(1) Zaměstnanci přísluší za dobu čerpání dovolené náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku. Zaměstnancům uvedeným v § 213 odst. 4 může být tato náhrada mzdy nebo platu poskytnuta ve výši průměrného výdělku odpovídajícího průměrné délce směny.

§ 353

(1) Průměrný výdělek zjistí zaměstnavatel z hrubé mzdy nebo platu zúčtované zaměstnanci k výplatě v rozhodném období a z odpracované doby v rozhodném období.

 § 354

(1) Není-li v tomto zákoně dále stanoveno jinak, je rozhodným obdobím předchozí kalendářní čtvrtletí.

(2) Průměrný výdělek se zjistí  k  prvnímu  dni kalendářního měsíce následujícího po rozhodném období.

(3) Při vzniku zaměstnání v průběhu předchozího kalendářního čtvrtletí je rozhodným obdobím doba od vzniku zaměstnání do konce kalendářního čtvrtletí.

(4) Při uplatnění konta pracovní doby (§ 86 a 87) je rozhodným obdobím předchozích 12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích před začátkem vyrovnávacího období (§ 86 odst. 3).