Přihlášení

Vyhledávání

Anketa

Jaké jsou vztahy mezi učiteli a ředitelem na Vaší škole?:

úplata dětí s odkladem

Vložil/a Anonym, Ne, 2016-08-28 15:31

Prosím o radu, má dcera má odklad školní docházky musím v MŠ platit úplatu?? Minulý školní rok jsem neplatila. Děkuji

Odpověď:

Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění dosud platném stanoví

§ 123

Úplata za vzdělávání a školské služby

 
(2) Vzdělávání, které neposkytuje stupeň vzdělání, lze poskytovat za úplatu, která je příjmem právnické osoby vykonávající činnost dané školy nebo školského zařízení. Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se poskytuje dítěti bezúplatně po dobu nejvýše jednoho školního roku. Bezúplatnost předškolního vzdělávání se uplatní pouze ve školním roce, ve kterém se dítě vzdělává v posledním ročníku mateřské školy poprvé. Omezení bezúplatnosti předškolního vzdělávání na jeden školní rok neplatí pro děti se zdravotním postižením. Vzdělávání v přípravné třídě základní školy a v přípravném stupni základní školy speciální se v případě škol zřizovaných státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí poskytuje bezúplatně.

--------------------
Jinak tomu ale bude od 1. září 2017:
Novela školského zákona, která vyšla ve Sbírce zákonů dne 8. června 2016 (zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, mimo jiné uvádí:
.
17. Za § 34 se vkládají nové § 34a a 34b, které
včetně nadpisů znějí:
㤠34a
Povinnost předškolního vzdělávání
a způsoby jejího plnění
.

59. V § 123 odst. 2 se věty druhá až čtvrtá nahrazují
větou „Vzdělávání v mateřské škole zřizované
státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.“.

.
ÚČINNOST
Čl. IV
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. září
2016, s výjimkou
ustanovení čl. I bodů 10 a 11, 15,
17, 19 až 24, 47 až 50, 52 až 54, 84, 86, 88 a 93,
která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2017, ustanovení čl. I bodů 12 a 18, 32 a 59, která nabývají účinnosti dnem 1. září 2017, ustanovení čl. I bodu 13, které nabývá účinnosti dnem 1. září 2018, ustanovení bodů 9 a 14, která nabývají účinnosti dnem 1. září 2020, a ustanovení čl. I bodů 41, 42 a 45, která nabývají účinnosti dnem 1. listopadu 2020.