Přihlášení

Vyhledávání

Anketa

Jaké jsou vztahy mezi učiteli a ředitelem na Vaší škole?:

Hodnocení žáka uvolněného z TV

Vložil/a Anonym, Út, 2016-12-06 16:23

Dobrý den, chci se zeptat, zdali existuje nějaká metodika, která stanovuje postup ředitele školy při uvolnění z tělesné výchovy, pominu-li § 50 a § 67 odst. b školského zákon. Jde mi o situaci, kdy žák požádá o uvolnění z TV v půlce října. Bude žák na konci 1.pol. hodnocen známkou nebo jako "uvolněn"? Je v kompetenci ředitele, aby stanovil konkrétní postup, např. že o hodnocení na konci pololetí rozhodne to, zdali žák více hodin TV absolvoval,nebo byl z většího počtu hodin uvolněn? Nebo je automaticky hodnocený jako "uvolněn"? Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Ustanovení § 50 odstavec (2) svěřuje řediteli základní školy kompetenci k uvolnění žáka z vyučování některého předmětu. Zákonným předpokladem pro toto uvolnění je žádost zákonného zástupce žáka a existence zdravotních nebo jiných závažných důvodů, pro které se žák nemůže účastnit vyučování daného předmětu. Tyto zdravotní či jiné závažné důvody se tedy musí vždy vázat k určitému vyučovacímu předmětu a musí být doloženy v žádosti zákonného zástupce.

 Na uvolnění z vyučování některého předmětu není právní nárok, a je tedy na uvážení ředitele školy, zda dané důvody bude považovat za natolik závažné, aby požadované uvolnění z vyučování odůvodňovaly či nikoliv. Jedinou výjimkou je uvolnění z předmětu tělesná výchova, kde je stanovena zákonná povinnost ředitele školy žádosti zákonného zástupce žáka vždy vyhovět, pokud bude doložena písemným doporučením registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost nebo odborného lékaře.

 Žáka lze z vyučování některého předmětu uvolnit zcela nebo zčásti (částečné uvolnění se může vztahovat k určitému časovému období, například jednomu pololetí školního roku, nebo k určitým činnostem v daném předmětu vykonávaným). Pokud byl žák z daného předmětu uvolněn zcela, za dané časové období se z něj nehodnotí (viz § 52 odst. 1 školského zákona). Tato skutečnost se na vysvědčení žáka uvede slovy „uvolněn“ nebo „uvolněna“ v rubrice příslušného předmětu.

 Školský zákon nestanoví náležitosti a formu uvolnění žáka z vyučování některého předmětu. Tento úkon není uveden v § 165 odst. 2 školského zákona, z tohoto důvodu se nejedná o správní rozhodnutí podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. V každém případě by však měl ředitel školy o uvolnění žáka z vyučování rozhodnout písemně a toto rozhodnutí by se mělo být uvedeno v dokumentaci školy.

 Z organizačního hlediska školský zákon také vyžaduje, aby ředitel školy v případě, že uvolní žáka z vyučování některého předmětu, zároveň určil náhradní způsob vzdělávání žáka v době vyučování tohoto předmětu. Toto ustanovení navazuje na § 29 školského zákona, podle kterého škola odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví žáků při vzdělávání a s ním souvisejících činnostech. Pouze v případě, že je daný předmět vyučován první nebo poslední vyučovací hodinu, může být žák uvolněn bez náhrady, ovšem pouze se souhlasem svého zákonného zástupce (který svým souhlasem bere na vědomí, že v daném případě žákovi začne nebo skončí vzdělávání v jiný čas, než je stanoveno rozvrhem hodin příslušné třídy, a že tedy po tuto dobu škola za bezpečnost a ochranu zdraví žáka neodpovídá).

----------------

zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon,

§ 50

 (1) Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka. Podmínky pro uvolňování žáka z vyučování a omlouvání neúčasti žáka ve vyučování stanoví školní řád.
 
 (2) Ředitel školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů uvolnit žáka na žádost jeho zákonného zástupce zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu; zároveň určí náhradní způsob vzdělávání žáka v době vyučování tohoto předmětu. V předmětu tělesná výchova ředitel školy uvolní žáka z vyučování na základě posudku vydaného registrujícím lékařem, pokud má být žák uvolněn na pololetí školního roku nebo na školní rok. Na první nebo poslední vyučovací hodinu může být žák uvolněn s souhlasem zákonného zástupce bez náhrady.
 
 (3) Žákovi, který se nemůže pro svůj zdravotní stav po dobu delší než dva měsíce účastnit vyučování, stanoví ředitel školy takový způsob vzdělávání, který odpovídá možnostem žáka, nebo mu může povolit vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu podle § 18. Zákonný zástupce žáka je povinen vytvořit pro stanovené vzdělávání podmínky.
 
 (4) Pokud se cizinec, který nemá trvalý pobyt na území České republiky, neúčastní vyučování nepřetržitě po dobu nejméně 60 vyučovacích dnů, nedoloží důvody své nepřítomnosti v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem a ani po písemné výzvě ředitele školy zaslané na poslední známou adresu zákonného zástupce cizince nesdělí, že bude i nadále navštěvovat danou školu, přestává být dnem následujícím po uplynutí této doby žákem školy.

§ 52

 (1) Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí prospěl ze všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem s výjimkou předmětů výchovného zaměření stanovených rámcovým vzdělávacím programem a předmětů, z nichž byl uvolněn, pokud mu nebylo povoleno opakování ročníku podle odstavce 6 věty třetí. Do vyššího ročníku postoupí i žák prvního stupně základní školy, který již v rámci prvního stupně opakoval ročník, a žák druhého stupně základní školy, který již v rámci druhého stupně opakoval ročník, a to bez ohledu na prospěch tohoto žáka.
 
 (2) Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do dvou měsíců po skončení prvního pololetí. Není-li možné hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za první pololetí nehodnotí.
 
 (3) Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do konce září následujícího školního roku. V období měsíce září do doby hodnocení navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník, popřípadě znovu devátý ročník.
 
 (4) Má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí, může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne vydání vysvědčení, požádat ředitele školy o přezkoumání výsledků hodnocení žáka; je-li vyučujícím žáka v daném předmětu ředitel školy, krajský úřad. Pokud není dále stanoveno jinak, ředitel školy nebo krajský úřad nařídí komisionální přezkoušení žáka, které se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem žáka. Česká školní inspekce poskytne součinnost na žádost ředitele školy nebo krajského úřadu.
 
 (5) V případě, že se žádost o přezkoumání výsledků hodnocení žáka týká hodnocení chování nebo předmětů výchovného zaměření, posoudí ředitel školy, je-li vyučujícím žáka v daném předmětu ředitel školy, krajský úřad, dodržení pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáka stanovených podle § 30 odst. 2. V případě zjištění porušení těchto pravidel ředitel školy nebo krajský úřad výsledek hodnocení změní; nebyla-li pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků porušena, výsledek hodnocení potvrdí, a to nejpozději do 14 dnů ode dne doručení žádosti. Česká školní inspekce poskytne součinnost na žádost ředitele školy nebo krajského úřadu.
 
 (6) Žák, který plní povinnou školní docházku, opakuje ročník, pokud na konci druhého pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen. To neplatí o žákovi, který na daném stupni základní školy již jednou ročník opakoval. Ředitel školy může povolit žákovi na žádost jeho zákonného zástupce a na základě doporučujícího vyjádření odborného lékaře opakování ročníku z vážných zdravotních důvodů, a to bez ohledu na to, zda žák na daném stupni již opakoval ročník.