Přihlášení

Vyhledávání

Anketa

Jaké jsou vztahy mezi učiteli a ředitelem na Vaší škole?:

Pracovní smlouva na dobu určitou

Vložil/a Anonym, So, 2017-06-17 14:34

Mohl bych se zeptat na platnost smlouvy na dobu určitou, kdy se mnou ředitel ZŠ uzavřel smlouvu na dobu určitou od 3.4.2017 do 30.6.2017? Nastoupil jsem za učitele, který ukončil k tomuto datu pracovní poměr. Ve smlouvě to však není uvedeno. Neporušil tímto zaměstnavatel zákon 563/2004, konkrétně paragraf 23a?

Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Neuvádíte, zda splňujete předpoklad odborné kvalifikace pro výkon druhu práce učitele, na který byla sjednána pracovní smlouva. Pokud předpoklad odborné kvalifikace splňujete, pak byl ředitel školy povinen uzavřít s Vámi, nejde-li o zástup za nepřítomného pedagoga, pracovní poměr na nejméně 12 měsíců. Viz zákon níže. Pokud ředitel platný zákon porušil a sjednal  s Vámi jako s osobou kvalifikovanou dobu kratší, pak jej informujte, že ujednání stanovící kratší dobu pracovního poměru odporuje zákonu, a je proto neplatné, a požádejte jej, aby Vás dále zaměstnával i po dni 30.6.2017. Váš pracovní poměr se tak změní na pracovní poměr na dobu neurčitou. Viz § 23a odstavec pátý.

 

--------------

zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů,

§ 23a

Pracovní poměr na dobu určitou pedagogického pracovníka

 (1) Na pracovní poměr na dobu určitou pedagogického pracovníka se vztahuje zákoník práce, nestanoví-li tento zákon jinak22).
 
  (2) Doba trvání pracovního poměru na dobu určitou pedagogického pracovníka mezi týmiž smluvními stranami činí nejméně 12 měsíců a může být ode dne vzniku prvního pracovního poměru opakována nejvýše dvakrát23).
 
  (3) Celková doba trvání pracovního poměru na dobu určitou pedagogického pracovníka mezi týmiž smluvními stranami nesmí přesáhnout ode dne vzniku prvního pracovního poměru 3 roky23).
 
  (4) Ustanovení odstavce 2 se nevztahuje na případy, kdy byla doba trvání pracovního poměru na dobu určitou sjednána s pedagogickým pracovníkem
 
 a) jako náhrada za dočasně nepřítomného pedagogického pracovníka na dobu překážek v práci na straně tohoto pracovníka nebo
 
 b) který nesplňuje předpoklad odborné kvalifikace podle § 22 odst. 7.
 
  (5) Sjedná-li zaměstnavatel s pedagogickým pracovníkem dobu trvání pracovního poměru na dobu určitou v rozporu s odstavci 2 až 4, a oznámil-li pedagogický pracovník před uplynutím sjednané doby písemně zaměstnavateli, že trvá na tom, aby ho dále zaměstnával, platí, že se jedná o pracovní poměr na dobu neurčitou. Návrh na určení, zda byly splněny podmínky uvedené v odstavcích 2 až 4, mohou zaměstnavatel i pedagogický pracovník uplatnit u soudu nejpozději do 2 měsíců ode dne, kdy měl pracovní poměr skončit uplynutím sjednané doby.
 
 ____________________
 
 22) § 39 zákoníku práce.
 
 23) Směrnice Rady 1999/70/ES ze dne 28. června 1999 o rámcové dohodě o pracovních poměrech na dobu určitou uzavřené mezi organizacemi UNICE, CEEP a EKOS.