Přihlášení

Vyhledávání

Anketa

Jaké jsou vztahy mezi učiteli a ředitelem na Vaší škole?:

Výchovný poradce

Vložil/a Anonym, So, 2017-06-17 14:52

Dobrý den, v jakém případě by měl být výchovný poradce na základní škole zařazen do 13. platové třídy? Děkuji za odpověď. G.

Odpověď:

Viz: Metodický výklad k odměňování (č.j. MSMT-11705/2013-201)

http://www.msmt.cz/dokumenty/metodicky-vyklad-k-odmenovani-c-j-msmt-11705-2013-201

Metodický výklad k odměňování pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců škol a školských zařízení a jejich zařazování do platových tříd podle katalogu prací, č.j. MSMT-11705/2013-201, zpracovalo MŠMT na základě změn v právních předpisech vztahujících se k oblasti odměňování. Má pomoci ředitelům, odpovědným zaměstnancům škol, školských zařízení a jejich zřizovatelům ke snadnější orientaci v odměňování a zařazování do platových tříd. 

UČITEL, UČITEL PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ A UČITEL ODBORNÉHO VÝCVIKU (bývalý „mistr odborné výchovy“)
 ZÁKLADNÍ ŠKOLY, ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, STŘEDNÍ ŠKOLY, KONZERVATOŘE, VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY A ŠKOLY (TŘÍDY) SAMOSTATNĚ ZŘÍZENÉ PRO DĚTI, ŽÁKY A STUDENTY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

13. platová třída

1. Tvorba koncepce rozvoje oboru středního vzdělání s maturitní zkouškou nebo oboru vzdělání ukončeného absolutoriem nebo rámcových vzdělávacích programů.
Předmětem těchto činností je vytváření záměrů a myšlenkových osnov, tvorba pojetí, zaměření a tvorba koncepce dalšího rozvoje celého oboru středního vzdělání s maturitní zkouškou, nebo oboru vzdělání ukončeného absolutoriem, nebo rámcového vzdělávacího programu (viz školský zákon), to znamená nikoli „školního vzdělávacího programu“. Výše popsané činnosti přesahují rámec jedné školy a výsledky těchto prací využívá více škol, proto není povinností každé školy tyto činnosti vykonávat.
 
2. Specializovaná metodologická činnost v oblasti pedagogiky a psychologie, k jejímuž výkonu je nezbytné získání specializace stanovené zvláštním právním předpisem.
Uvedenou třídu zřizovatel nebo zaměstnavatel přizná, požaduje-li vykonávání náročnějších činností, tj. „specializované metodologické činnosti v oblasti pedagogiky a psychologie“.
Za specializované metodologické činnosti z oblasti pedagogiky a psychologie lze považovat:
- pro ředitele, popř. zástupce ředitele školy - činnosti v oblasti pedagogické evaluace (projektování, tvorba nástrojů a jejich standardizace, zpracování a interpretace dat) nebo koncepční vývojová práce významná pro rozvoj školy opřená o nejnovější vědecké poznatky z pedagogiky a psychologie, které překračují hranice využitelnosti pouze pro vlastní školu; v praxi může jít o tyto  školy: ve školském rejstříku existuje síť škol s určitým zaměřením, např. „škola podporující zdraví“, „tvořivá škola“, „škola s ekologickým zaměřením“, dále školy působící jako“regionální školicí centrum“ pro pedagogy z ostatních škol;
- pro výchovného poradce – jde o činnosti přesahující standardní činnosti výchovného poradce (standardní činnosti výchov.poradce stanoví příloha č. 3 k vyhlášce č. 72/2005 Sb.) a spočívající v tvorbě a analýze metod práce při vykonávání odborných činností výchovného poradce, např. odborná práce se zájmovými dotazníky a profesiogramy, s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, odborná pomoc žákům při vyhledávání vhodných stylů učení, odborná intervence u žáků se specifickými poruchami učení a chování, řešení problémových situací, vyhledávání mimořádně nadaných dětí - participace na úpravách jejich učiva, odhalování šikany, projevů diskriminace, nepřátelství nebo násilí a jiných negativních jevů na škole, orientace v poradenské psychologii. Tyto činnosti na kvalitativně vyšší úrovni by měly být evidentní a měli by je oceňovat: vedení školy, třídní učitelé, pedagogický sbor, žáci a rodičovská veřejnost.

Podmínky studia pro výchovné poradce (nejméně 250 vyučovacích hodin v programu celoživotního vzdělávání na VŠ) a pro ředitele a zástupce ředitele (Funkční studium 2 na VŠ nebo např. bakalářský studijní program na VŠ zaměřený na školský management) stanoví s účinností od 1. září 2005 vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů.
Absolvování uvedeného studia neznamená automatické zařazení do 13. platové třídy, ale je jedním z předpokladů.

3.       Tvorba a koordinace mezinárodních projektů zaměřených na vzdělávání a výchovu
a projektů dalšího vzdělávání přesahujících rámec škol, tvorba a koordinace vzdělávacích programů vyšších odborných škol.
„Tvorbou a koordinací mezinárodních projektů“ se rozumí  účast na tvorbě a koordinaci mezinárodních projektů v rámci existujících vzdělávacích programů EU, například „COMENIUS“. Nejedná se o zpracování jednotlivých opatření vyplývajících z programů EU (např. jednotl. opatření k Operačnímu programu „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“).