Přihlášení

Vyhledávání

Anketa

Jaké jsou vztahy mezi učiteli a ředitelem na Vaší škole?:

Analýza dotazníkového šetření k metodickým materiálům ze společenskovědní oblasti

2011-02-11 Zdroj: Výzkumný ústav pedagogický
Příspěvek se zabývá analýzou dotazníkového šetření s cílem zjistit, jaké materiály pedagogové používají pro výuku dějepisu a výchovy k občanství na ZŠ a víceletých gymnáziích.

Č Framework Education Programme for Secondary General Education (Grammar Schools)

2011-05-01

Č English version of Framework Education Programme for Secondary General Education (Grammar Schools) including the glossary.The glossary contains some expressions which have been used in the document.

CLIL - jazykové roviny a porozumění odbornému předmětu

2011-02-18 Zdroj: Výzkumný ústav pedagogický
Článek portálu VÚP Metodika poukazuje na roviny cizího jazyka, které se v integrovaných hodinách CLIL objevují. Nabízí konkrétní aktivity pro efektivní integraci.

Etika ve výuce informačních a komunikačních technologií

2011-05-26 Zdroj: Výzkumný ústav pedagogický
Článek portálu VÚP: Výuka etiky stojí při výuce informačních a komunikačních technologií na okraji zájmu, ačkoliv témata související s novými etickými problémy v souvislosti s rozvojem ICT jsou obsáhlá a komplikovaná.

Filmová/audiovizuální výchova. Proč a ja

2011-03-15 Zdroj: Výzkumný ústav pedagogický
Cílem textu je seznámit učitele s východisky filmové/audiovizuální výchovy pro ZŠ a gymnázia, jež byla schválena v září 2010 MŠMT jako doplňující vzdělávací obor.

Informace MŠMT k hodnocení průřezových témat v ŠVP ZV

2008-03-04 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Informace MŠMT k hodnocení průřezových témat ve školních vzdělávacích programech pro základní vzdělávání (dokument č.j. 1469/2008-22).

Integrace ve výuce

2011-05-30 Zdroj: Výzkumný ústav pedagogický

V článku A. Hesová rozebírá možnosti pro integrovanou výuku v RVP i jak na integraci nahlížejí sami učitelé.

Klíčové kompetence v odborném vzdělávání

2009-02-16 Zdroj: Národní ústav odborného vzdělávání
Proměnou českého kurikula odborného vzdělávání směřující k evropským perspektivním trendům je uplatňování principu činnostně zaměřeného učení, které se zde projevuje jako tzv. "orientace na rozvoj kompetencí". Významnou roli v tomto procesu sehrávají tzv. klíčové kompetence.

Metodický portál RVP - modul pro gymnaziální vzdělávání

2006-11-29 Zdroj: Výzkumný ústav pedagogický
Portál podporuje a rozvíjí kompetence pedagogů gymnaziálního vzdělávání k tvorbě a naplňování školních a třídních vzdělávacích programů v souladu s požadavky RVP GV.

Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterými se mění rámcové vzdělávací programy oborů středního odborného vzdělávání a oborů konzervatoří

2017-06-29 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
MŠMT vydává 4 opatření ministra, jimiž se mění příslušné rámcové vzdělávací programy oborů středního odborného vzdělávání a oborů konzervatoří. Úprava RVP navazuje jednak na novelizaci školského zákona ve vztahu k vymezení počtu a obsahu zkoušek společné části a profilové části maturitní zkoušky počínaje šk. rokem 2020/2021 (zákon č. 178/2016 Sb.), jednak na vydání nař. vlády č. 445/2016 Sb., kterým se stanoví obory vzdělání, v nichž je matematika zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky, ve znění nař. vlády č. 71/2017 Sb.