Přihlášení

Vyhledávání

Anketa

Jaké jsou vztahy mezi učiteli a ředitelem na Vaší škole?:
Přehled publikací nabízí anotovaný strukturovaný soubor publikací a periodik převzatých z aktuální nabídky vybraných nakladatelství a vydavatelství. Soubor je tematicky uspořádaný podle hlavních oborů lidské činnosti tak, aby uživatelům portálu sloužil při vzdělávání školním, profesním i zájmovém.

Autismus u dospívajících a dospělých

Autor:

Patricia Howlin

Vydavatel, rok:

Portál, 2009

Autismus je závažná porucha, která ovlivňuje všechny složky osobnosti a provází jedince po celý život. Publikace  se zaměřuje na problémy, s nimiž se lidé s autismem potkávají v dospělosti. Týkají se například komunikačních obtíží, rituálů a obsedantního chová...

Lidský obličej: Vnímání tváře z pohledu kongnitivních, behaviorálních a sociálních věd

Autor:

Vladimír Blažek; Radek Trnka

Vydavatel, rok:

Karolinum, 2009

Kniha se věnuje lidské tváři z psychologického, biologického a antropologického hlediska. Pokrývá důležité oblasti, jako je podoba lidského obličeje a jeho jednotlivých částí, mechanismy vnímání obličeje na úrovni neurofyziologické, kognitivně psychologické i vývojové,...

Mozek a řeč: Neurologie nejen pro logopedy

Autor:

Russell J. Love, Wanda G. Webb

Vydavatel, rok:

Portál, 2009

Narušení komunikační schopnosti, ať už se týká vyjadřování nebo porozumění řeči, je součástí mnoha různých poruch v dětství i v dospělosti (např. dysfázie, dyslexie, DMO, autismu, demence, cévní mozková příhoda). Logopedi, kteří se zabývají nápravou narušené k...

Narativní psychoterapie

Autor:

Jill Freedman; Gene Combs

Vydavatel, rok:

Portál, 2009

Narativní psychoterapie je přístup založený na teorii sociálního konstrukcionismu a narativní metafory. Autoři zprvu popisují hlouběji své filozofické zázemí, sociální konstrukcionismus, obrat k jazyku, úvahy o moci Michela Foucaulta, narativní metaforu. Poté se zabývají vla...

Neklidné dítě

Autor:

Jiřina Prekopová; Christel Schweizerová

Vydavatel, rok:

Portál, 2009

Dvě třetiny českých rodičů se domnívají, že jejich děti jsou výrazně neklidnější a nesoustředěnější než děti ostatní. Někdy to není jen subjektivní pocit plynoucí ze snížené tolerance přirozeného dětského temperamentu. Některé děti svou zvýšenou dráždivost...

Opuštěnost a sebeodcizení

Autor:

Vydavatel, rok:

Portál, 2009

Pocit opuštěnostii a sebeodcizení jsou základem narušeného pocitu vlastní hodnoty, kterým se vyznačuje tzv. narcistická porucha osobnosti. Publikace s využitím četných kazuistik přináší čtenáři porozumění problematice této rané poruchy i jejím pozdějším důsledkům, j...

Psychodynamická psychoterapie

Autor:

Susan Howard

Vydavatel, rok:

Portál, 2008

Kniha představuje jasně a přehledně základní koncepty psychodynamického přístupu. Autorka  nabízí stručný pohled na historický vývoj tohoto přístupu, základní témata, která tvoří jeho jádro, i v praxi použitelné techniky. V první kapitole je představen klient, jeh...

Psychologie katastrofické události

Autor:

Tomáš Kohoutek, Ivo Čermák

Vydavatel, rok:

Academia, 2009

Záplavy, které zasáhly značnou část České republiky a celého středoevropského regionu v roce 2002, byly jednou z největších ničivých pohrom posledního desetiletí. Jádrem publikace je původní výzkum, koncipovaný a koordinovaný v letech po povodni pracovníky Psychologickéh...

Psychologie osobnosti

Autor:

Milan Nekonečný

Vydavatel, rok:

Academia, 2009

Ve své práci shromáždil autor množství empirického materiálu, nových poznatků a teorií, vedle tradičních témat oboru, jako jsou typy osobnosti, její psychické vlastnosti či biologické a kulturní určení, najde zde čtenář i obsáhlé kapitoly o charakteru člověka a motivec...

Psychologie: Příručka pro studenty

Autor:

Pavel Říčan

Vydavatel, rok:

Portál, 2009

Publikace přináší moderně didakticky zpracovanou učebnici, která vychází z osnov výuky společenských věd na gymnáziích. Publikace je doplněná množstvím zajímavých obrázků a schémat. Je doplněna o českou  psychologii. 304 stran.