Přihlášení

Vyhledávání

Anketa

Jaké jsou vztahy mezi učiteli a ředitelem na Vaší škole?:

Nové garantované dokumenty

Dotační program na realizaci aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování na rok 2018 a Dotační program Bezpečné klima v českých školách na rok 2018

2017-06-21 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

MŠMT vyhlašuje dotační řízení na realizaci aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování na rok 2018 a dotační řízení na program Bezpečné klima v českých školách na rok 2018.

Tematická zpráva - Participace žáků a studentů na fungování a rozvoji školy

2017-06-20 Zdroj: Česká školní inspekce

Česká školní inspekce zveřejňuje tematickou zprávu - souhrnný výstupe inspekční činnosti zaměřené na participaci žáků a studentů na fungování a rozvoji základních, středních a vyšších odborných škol.

Informace k podzimnímu zkušebnímu období maturitní zkoušky 2017

2017-06-03 Zdroj: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

Písemné zkoušky společné části maturitní zkoušky odstartují 4. září podzimní zkušební období maturitní zkoušky 2017. V termínu mezi 4. a 8. září se budou konat didaktické testy a písemné práce společné části, od 11. září ústní zkoušky. Profilové zkoušky se mohou konat od 1. do 20. září 2017.

Tematická zpráva - Komunikace mezi školou a veřejností v základním vzdělávání

2017-05-25 Zdroj: Česká školní inspekce

Česká školní inspekce zveřejňuje tematickou zprávu - souhrnný výstup inspekční činnosti zaměřené na problematiku komunikace základních škol s veřejností, zejména se zákonnými zástupci žáků.

Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění RVP ZV

2017-05-15 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Základní výuka plavání se realizuje na 1. stupni v celkovém rozsahu nejméně 40 vyučovacích hodin.  O zařazení do ročníků rozhoduje ředitel školy. Ve výjimečných a odůvodněných případech (zejména nedostupnost bazénu z důvodu rekonstrukce nebo nepřiměřená vzdálenost) je možné základní plaveckou výuku dočasně přesunout do jiného ročníku, příp. nerealizovat, pokud není možnost ji zajistit v rámci povinné školní docházky. (č. j. MSMT-7019/2017)

Využívání individuálních výchovných programů v ZŠ

2017-05-14 Zdroj: Česká školní inspekce

Česká školní inspekce zveřejňuje tematickou zprávu - souhrnný výstup inspekční činnosti zaměřené na využívání individuálních výchovných programů v základních školách.

Česká školní inspekce nabízí školám přehledné reporty

2017-05-11 Zdroj: Česká školní inspekce

Česká školní inspekce v rámci metodické podpory škol směřující ke zvyšování kvality vzdělávání a s důrazem na podporu propojování externího hodnocení s vlastním hodnocením školy nově nabízí mateřským, základním a středním školám k využití tiskové sestavy – reporty, které poskytují detailnější přehledné informace o vybraných aspektech vzdělávání v dané škole a souhrnné informace pro porovnání se situací ostatních škol stejného druhu v rámci daného kraje i celé ČR. 

Rozvojový program Podpora výuky plavání v základních školách

2017-05-08 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

MŠMT vyhlašuje na období od 1. 9. do 31. 12. 2017 rozvojový program na podporu výuky plavání. Účelem dotace je podpořit výuku plavání žáků 1. stupně základních škol dotací na ostatní neinvestiční náklady, a to na dopravu žáků z místa poskytování vzdělávání do místa výuky plavání a zpět. 

Poslední šance předložit projekt v "EU peníze školám - MŠ a ZŠ"

2017-04-19 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Chcete Vaši školu dále rozvíjet za finanční podpory fondů EU prostřednictvím šablon, tentokrát z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání? Máte šanci předložit svůj projekt. Termín ukončení příjmu žádostí o podporu je do 30. 6. 2017.

Vyhlášení rozvojového programu a dotačního programu Podpora soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro rok 2018

2017-04-11 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

MŠMT vyhlašuje rozvojový program a dotační program Podpora soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro rok 2018, který umožňuje organizátorům soutěží žádat o finanční podporu na zabezpečení soutěží v roce 2018.