Přihlášení

Vyhledávání

Anketa

Jaké jsou vztahy mezi učiteli a ředitelem na Vaší škole?:

Nové garantované dokumenty

Tematická zpráva – Vzdělávání ve SŠ s vysokou mírou neúspěšnosti žáků ve společné části MZ

2017-08-19 Zdroj: Česká školní inspekce

Česká školní inspekce zveřejňuje tematickou zprávu - souhrnný výstup inspekční činnosti zaměřené na vzdělávání ve středních školách s obory vzdělání s maturitní zkouškou, které opakovaně vykazují vysokou míru neúspěšnosti žáků ve společné části maturitní zkoušky.

Plnění povinné školní docházky v zahraničí od 1. 9. 2017 – základní informace

2017-08-13 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje základní informace o možnostech a podmínkách plnění povinné školní docházky v zahraničí.

Jednotné zkušební schéma společné části maturitní zkoušky – podzimní období 2017

2017-08-13 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

MŠMT v souladu s § 2 odst. 5 vyhlášky č. 177/2009 Sb. určuje časový rozvrh konání didaktických testů a písemných prací (jednotné zkušební schéma) společné části maturitní zkoušky pro podzimní zkušební období roku 2017.

Porovnání krajských normativů mzdových prostředků a ostatních neinvestičních výdajů stanovených jednotlivými krajskými úřady pro krajské a obecní školství v roce 2017

2017-07-22 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Materiál MŠMT č.j. MSMT-16809/2017-1 obsahuje porovnání krajských normativů mzdových prostředků (MP) a ostatních neinvestičních výdajů (ONIV) ze státního rozpočtu připadajících ve školách a školských zařízeních na jednotku výkonu za rok, stanovených jednotlivými krajskými úřady v roce 2017.

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2017/2018

2017-07-19 Zdroj: Česká školní inspekce

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy schválilo znění kritérií hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání, podle nichž bude Česká školní inspekce školy a školská zařízení ve školním roce 2017/18 hodnotit. Kritéria vycházejí z modelu tzv. kvalitní školy, který vytvořila ČŠI ve spolupráci s externími odborníky.

Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterými se mění rámcové vzdělávací programy oborů středního odborného vzdělávání a oborů konzervatoří

2017-06-29 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

MŠMT vydává 4 opatření ministra, jimiž se mění příslušné rámcové vzdělávací programy oborů středního odborného vzdělávání a oborů konzervatoří. Úprava RVP navazuje jednak na novelizaci školského zákona ve vztahu k vymezení počtu a obsahu zkoušek společné části a profilové části maturitní zkoušky počínaje šk. rokem 2020/2021 (zákon č. 178/2016 Sb.), jednak na vydání nař. vlády č. 445/2016 Sb., kterým se stanoví obory vzdělání, v nichž je matematika zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky, ve znění nař. vlády č. 71/2017 Sb.

Dotační program na realizaci aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování na rok 2018 a Dotační program Bezpečné klima v českých školách na rok 2018

2017-06-21 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

MŠMT vyhlašuje dotační řízení na realizaci aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování na rok 2018 a dotační řízení na program Bezpečné klima v českých školách na rok 2018.

Tematická zpráva - Participace žáků a studentů na fungování a rozvoji školy

2017-06-20 Zdroj: Česká školní inspekce

Česká školní inspekce zveřejňuje tematickou zprávu - souhrnný výstupe inspekční činnosti zaměřené na participaci žáků a studentů na fungování a rozvoji základních, středních a vyšších odborných škol.

Informace k podzimnímu zkušebnímu období maturitní zkoušky 2017

2017-06-03 Zdroj: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

Písemné zkoušky společné části maturitní zkoušky odstartují 4. září podzimní zkušební období maturitní zkoušky 2017. V termínu mezi 4. a 8. září se budou konat didaktické testy a písemné práce společné části, od 11. září ústní zkoušky. Profilové zkoušky se mohou konat od 1. do 20. září 2017.

Tematická zpráva - Komunikace mezi školou a veřejností v základním vzdělávání

2017-05-25 Zdroj: Česká školní inspekce

Česká školní inspekce zveřejňuje tematickou zprávu - souhrnný výstup inspekční činnosti zaměřené na problematiku komunikace základních škol s veřejností, zejména se zákonnými zástupci žáků.